Interneta vietņu uzurēšanas distances līgums


Jūs, šeit un turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA «GlobalPro», reģistra Nr. 40103601033, turpmāk saukts - “Izpildītājs”,  no otras puses, abi kopā šī līguma tekstā saukti arī Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):


1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs nodrošina e-pasta un interneta vietnes izvietošanu un uzturēšanu uz Izpildītāja serveriem, turpmāk tekstā - Pakalpojumi, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.2. Līgums stājas spēkā ar to dienu, kad Pasūtītājs uzsāk izmantot Pakalpojumu. Par Pakalpojuma izmantošanu liecina domēna ieraksta piesaiste Izpildītāja serverim, vai arī Pasūtītajam piederošu datu izvietojums uz Izpildītāja servera.


2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
2.1. Pasūtītājs apzinās un piekrīt, ka Pakalpojuma un ar to saistīto iespēju izmantošana ir Pasūtītāja brīva izvēle un paša atbildība. Pasūtītājs ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš izplata un publicē Interneta tīklā, un par jebkuru rīcību, ko viņš veic saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu Līguma darbības laikā. Pasūtītājs apņemas izmantot savu kontu uz Izpildītāja serveri tikai legālas informācijas izplatīšanai, ar savu tiešu vai netiešu rīcību neradot zaudējumus Izpildītājam vai citiem servera lietotājiem.
2.2. Pasūtītājs nav tiesīgs izmantot Pakalpojumus nelikumīgiem vai kaitnieciskiem mērķiem (surogātpasts, vīrusu izplatīšana, u.t.t) vai piekļūšanai svešām sistēmām vai datnēm bez to īpašnieku atļaujas.
2.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Pakalpojumu pieejas paroļu drošību un saglabāšanu slepenībā. Pasūtītājs ir atbildīgs par visām izmaiņām Pakalpojumos, ko tas veicis, izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošās paroles. Pasūtītājs ir materiāli atbildīgs par viņa rīcības vai nolaidības rezultātā radītiem zaudējumiem Izpildītāja aparatūrai vai programmu nodrošinājumam.


3. Izpildītāja tiesības un pienākumi
3.1. Izpildītājs garantē pieeju pasūtītajiem Pakalpojumiem vismaz 99.9% apjomā (stundu izpratnē, pēc gada statistikas), izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles.
3.2. Izpildītājs nodrošina datu rezerves kopēšanu. Tehnisku bojājumu gadījumā Izpildītājs garantē, ka dati tiks atjaunoti un nebūs vecāki par nedēļu pirms bojājuma iestāšanās.
3.3. Izpildītājs novērš Pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Izpildītāja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā.
3.4. Savu iespēju robežās Izpildītājs nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.
3.5. Izpildītājs ievēro Pasūtītāja informācijas, tai skaitā e-pastu un Interneta lapu satura konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad informāciju rakstveidā pieprasa likumsargājošās struktūras.
3.6. Izpildītājs nav atbildīgs ne par tiešiem, ne netiešiem zaudējumiem, ko var ciest Pasūtītājs Pakalpojuma izmantošanas rezultātā vai Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma dēļ.


4. Atlīdzība un norēķinu veikšanas kārtība
4.1. Pakalpojumu cenu nosaka spēkā esošie Izpildītāja tarifi un Pasūtītājam nepieciešamais resursu apjoms. Par sākotnejo tarifu Puses savstarpēji vienojas pirms Pakalpojuma uzsākšanas.
4.2. Izpildītājs informē Pasūtītāju par tarifu plānu izmaiņām vismaz 30 dienas pirms to stāšanās spēkā, nosūtot Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu.
4.3. Pakalpojuma sniegšanas laikā, papildu darba vai īslaicīgu papildu resursu nepieciešamības gadījumā, Puses vienojas par darba apjomu, termiņu, saskaņošanas kārtību un izmaksām, un Izpildītājs par šiem darbiem piestāda atsevišķu rēķinu.
4.4. Izpildītājs nosūta Pasūtītājam rēķinu par saskaņā ar Līgumu veicamajiem maksājumiem, rēķinā norādot Pakalpojuma tarifu un termiņu. Noklusētais norēķinu periods ir seši mēneši, bet Puses var vienoties arī par citu apmaksas periodu. Puses piekrīt, ka abpusēji akceptēs rēķinus, kas sagatavoti elektroniskā formātā, derīgi bez paraksta un nosūtīti uz e-pastu.
4.5. Pasūtītājs veic maksājumu ar pārskaitījumu, pamatojoties uz rēķinu, un rēķinā norādītajā termiņā.
4.6. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad tas ienācis Izpildītāja norēķinu kontā un ja maksājumā norādīts apmaksātā rēķina numurs.
4.7. Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja soda naudu 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
4.8. Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā sadarbības partneru vainas dēļ tiek pārtraukta Pakalpojuma sniegšana uz vairāk kā piecpadsmit (15) stundām, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt soda naudu 0,5% apmērā no mēneša maksas par katrām pilnām 24 stundām.
4.9. Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc soda naudas un iepriekšējo neveikto maksājumu segšanas. Līguma laušana neatbrīvo no rēķinu un/vai soda naudu apmaksas.


5. Līguma darbības izbeigšana
5.1. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līguma darbību, par to brīdinot Izpildītāju līdz apmaksātā perioda beigām, bet nesaņemot atpakaļ jau samaksāto summu.
5.2. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz līguma darbību, Izpildītājs turpina sniegt Pakalpojumu līdz apmaksātā perioda beigām, bet pēc šī perioda beigām visus Pasūtītāja konta datus neatgriezeniski dzēš no servera.
5.3. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām, par to vismaz divdesmit darba dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, un atgriežot Pasūtītājam summu, kas samaksāta avansā.
5.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusīgi, bez iepriekšēja brīdinājuma, izbeigt Līguma darbību, bloķēt Pasūtītājam piešķirto kontu un neatgriezt iemaksāto naudu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus vai ir rīkojies kaitnieciski , pretlikumīgi, vai pārkāpjot šī Līguma nosacījumus.


6. Citi noteikumi
6.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas starp Pusēm līguma izpildes gaitā, tās risina savstarpēju sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas (turpmāk LR) tiesā atbilstoši LR likumdošanai.
6.2. Līgums sastādīts saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. Puses piekrīt pakļauties Latvijas tiesu jurisdikcijai, ja rodas jebkura veida strīds tiešā vai netiešā sakarā ar Līgumu.
6.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, tā nekavējoties, ne vēlāk kā piecu dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai pusei.
6.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam.


7. Nepārvarama vara
7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puses nav vainojamas. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē.
7.2. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā nekavējoties jāinformē par to otru Līdzēju.


Izpildītājs:
SIA «GlobalPro»
Ceriņu iela 15, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Reģ.nr.:40103601033
Banka: A/S „SEB Banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0050021640389


Distances līgums ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta!
Patērētāju tiesību aizsardzības likums  


Aktuālie tarifi

  LIT MID PRO SPEC
Cena (mēnesī) 5 EUR +PVN 7 EUR +PVN 12 EUR +PVN pēc vienošanās
Diska vieta 8GB 25GB 50GB -
Domēnu skaits 1 2 4 -
E-pasta adreses 3 5 10 -
Šie ir pamata tarifi. Ja Pasūtītājam nepieciešamas cits resursu apjoms, tad pakalpojuma apjoms un cena tiek noteikta pēc apbpusējas vienošanās atbilstoši Līguma 4. punktam.
Ja resursu apjoms būtiski atšķiras no pamata tarifiem, rēķinā tiek norādīts SPEC tarifs.